søndag den 29. juli 2012

Observationer 29. juli 2012

ASAA - Fiskehejre 2, Knopsvane 1, Grågås 8, Vibe 70, Krumnæbbet Ryle 1, Lille Kobbersneppe 6, Hvidklire 7, Mudderklire 1, Splitterne 2, Tornirisk 4, Spættet Sæl 1.

Kommentarer: Meget høj vandstand. Sælen fouragerede udenfor havnen. 

GERÅ - Fiskehejre 3, Gravand 8, Gråand 60, Ederfugl 60, Toppet Skallesluger 6, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Vandrefalk 0, Strandskade 62, Stor Præstekrave 6, Hjejle 400, Strandhjejle 19, Vibe 900, Islandsk Ryle 48, Krumnæbbet Ryle 3, Almindelig Ryle 1150, Lille Kobbersneppe 147, Småspove 3, Storspove 3, Rødben 98, Hvidklire 165, Mudderklire 3, Splitterne 2, Havterne 4, Gul Vipstjert 3, Stær 400, Bomlærke 2.

Kommentarer: Også meget høj vandstand ved Gerå, hvilket ikke nødvendigvis er en ulempe. Så står vadefuglene mest på revlerne og de langbenede Hvidklirer mere samlet tæt på åens udløb, så de er lettere at tælle. Et eller andet fik alle fuglene på vingerne - først nord for åen, dernæst fuglene på revlerne og til sidst blev viber og hjejler jaget på vingerne inde på en høstet mark syd for molen. Kan næsten kun være en Vandrefalk, som desværre ikke blev fundet i virvaret af tusindvis af måger og vadefugle. Tiltræk af især Almindelige Ryler og Lille Kobbersneppe. Enkelte forsatte sydover, men de fleste satte sig på revlerne syd for molen. 

lørdag den 21. juli 2012

Observationer 21. juli 2012

GERÅ - Skarv 40, Fiskehejre 3, Krikand 25, Gråand 18, Ederfugl 10, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 22, Klyde 24, Hjejle 38, Strandhjejle 3, Vibe 190, Islandsk Ryle 12, Almindelig Ryle 400, Lille Kobbersneppe 13, Småspove 1, Storspove 19, Rødben 103, Hvidklire 140, Hættemåge 800, Sølvmåge 900, Sandterne 2, Splitterne 3, Havterne 10, Dværgterne 17, Gul Vipstjert 1, Bynkefugl 1, Tornsanger 2.


Sandterne. Jeg havde kameraet pakket ned, så jeg fik desværre ingen doku-fotos af fuglene ved Gerå. Fotoet af denne Sandterne er taget 7/3 2012 i Cambodia.

Kommentarer: Dagens utvivlsomme højdepunkt var 2 adulte Sandterner, som kom ind over p-ladsen fra nord og tog turen videre mod sydvest. Fuglene blev opdaget på kaldet, som jeg med det samme studsede over. Havde svært ved at lokalisere lydene, men fandt en Sandterne flyvende over p-pladsen øjeblikke efter. Uden kikkert så det ud som om der hang et par fødder bag halen, men i kikkerten var det tydeligt, at det bare var halen som gav det indtryk. Når man ser en mågefugl, som man kan være i tvivl om, er en måge eller terne pga formen og flugten, så er der gode chancer for det er en Sandterne - så sjældent man er i tvivl om artsgruppen på de her kanter ;-). Det fyldige forparti og kort, kraftigt sort næb (iøjenfaldende!), den lange sorte isse og de knap så spidse vinger, samt den mere mågeagtige flugt gjorde at jeg ikke var i tvivl om bestemmelse. Jo og det særprægede flugtkald skal heller ikke glemmes... Jeg så forøvrigt kun den ene, men kunne høre den anden. Valgte at fokusere udelukkende på den jeg fandt i luften.

17 Dværgterner kunne ses på een gang - de 10 rastede på en revle, mens resten fouragerede over vaden, hvor vandstanden var stigende.

Vadefugletallene er fra om eftermiddagen, hvor der var lavvande. Sandternerne blev set under et kort stop 19.35. Lavvande om eftermiddagen gør ofte, at man ikke kan optælle alle fugle fra et punkt (feks molen), da fuglene er mere spredte end ved højvande og en del står ude i varmedisen. Derfor er tallene minimumstal og feks. antallet af Klyder er nok et stykke under hvad der virkelig var i området.

Og så en ros til folk, som går tur på molen. De har ofte hunde med, men laaaang tid siden jeg har set løse hunde. Nu er de i snor. Bevisthed om naturen eller tilstedeværelsen af folk med kikkerter - jeg håber det er det første, som er årsagen.

onsdag den 18. juli 2012

Observationer 18. juli 2012

ASAA - Mudderklire 3, Splitterne 8.

Kommentarer: Kort stop. Højvande.

GERÅ - Sule 1, Skarv 27, Fiskehejre 3, Grågås 7, Gravand 23, Gråand 15, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Vagtel 1, Strandskade 41, Klyde 84, Stor Præstekrave 3, Hjejle 60, Strandhjejle 5, Vibe 170, Islandsk Ryle 6, Sandløber 1, Dværgryle 1, Krumnæbbet Ryle 5, Almindelig Ryle 500, Lille Kobbersneppe 12, Småspove 1, Storspove 19, Sortklire 1, Rødben 60, Hvidklire 76, Splitterne 2, Havterne 15, Dværgterne 3, Sanglærke 10, Digesvale 4, Landsvale 30. Engpiber 11, Gul Vipstjert 2, Tornsanger 2, Stær 110, Rørspurv 1.

Kommentarer: Dejligt med de mange vadefugle. Ærgeligt med varmeflimmer, som ikke gjorde det let at hive en kærløber ud af ryleflokkene. Vagtel hørt synge enkelte gange ved p-pladsen. Klyderne blev optalt med ca. 1 times mellemrum og begge gange fik jeg samme resultat. Sandløberen var ikke i fuld sommerdragt. Et nyt hold Hvidklirer er ankommet efter den store afgang for 3 dage siden, men antallet noget lavere lige nu. Dværgternerne fouragerede flittigt både syd og nord for molen.


Talte med en ældre lokal kvinde, som var ude for at lede efter rav. Hun lagde mærke til de mange fugle på vaden, men ærgrede sig over ikke at vide hvilke arter det var. Skal der ikke fugletavler op ved Gerå? Hun har også lagt mærke til, at der er begyndt at komme mange fuglekiggere ved Gerå, hvilket jeg kun kunne give hende ret i. Derimod mente hun, at revlerne var kommet tættere på land de sidste 20 år. Samme oplevelse har jeg ikke. Mener de ligger der, de altid har gjort, selv om udformningen ændrer sig løbende. Glædeligt at dem man møder ved molen har fundet ud af, at der faktisk er et interessant fugleliv ved Gerå. Modsat tidligere tider, hvor dem man mødte bare ville skyde hele skidtet! Båtnakkerne er blevet færre :)

søndag den 15. juli 2012

Observationer 15. juli 2012

ASAA - Ederfugl 6, Småspove 1, Hvidklire 2, Havterne 8, Fiskehejre 1.

Kommentarer: Aftensmaden blev indtaget på havnen og ovenstående blev set undervejs i måltidet.

GERÅ - Skarv 20, Fiskehejre 1, Grågås 1, Gravand 30, Krikand 10, Gråand 60, Fløjlsand 5, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 18, Klyde 120, Stor Præstekrave 1, Hjejle 4, Strandhjejle 2, Vibe 57, Islandsk Ryle 1 Krumnæbbet Ryle 7, Almindelig Ryle 200, Lille Kobbersneppe 21, Småspove 3, Storspove 6, Sortklire 2, Rødben 73, Hvidklire 258, Tinksmed 1, Mudderklire 7, Dværgmåge 2, Splitterne 47, Havterne 9, Gøg 1, Tornsanger 2, Stær 130.

Kommentarer: Det blæste pænt meget og vandstanden var ret høj. Vadefuglene gik helt inden ved udmundingen af åen til vaden og lettede snart i store flokke for at flyve til rast på engene syd for molen. Nogle trak videre. Godt med Hvidklirer og enkelte ungfugle imellem. Dværgmågerne kom i det flotteste lys langs engkanten og ligeledes var Splitternene også næsten helt inde ved land - de kom i småflokke og fløj målrettet syd.

mandag den 9. juli 2012

Observationer 8. juli 2012

ASAA - Agerhøne 1, Almindelig Ryle 25, Lille Kobbersneppe 2, Småspove 9, Storspove 2, Dværgterne 1.

Kommentarer: Fik lige obset lidt nord for havnen før solen gik ned. Højvandet var undervejs, og der stod kun få vadefugle nord for havnen. To Lille Kobbersnepper i højrøde sommerdragter trak syd og en Dværgterne fouragerede ivrigt. De er endelig kommet til området, men mon ikke det drejer sig om ynglefugle som har opgivet ynglen andre steder? Intet tyder på de yngler i år hverken ved Gerå eller Asaa - har dog ikke tjekket revlen lige syd for Asaa havn, og her ynglede de sidste år (eller gjorde forsøget). 

GERÅ - Fiskehejre 1, Krikand 60, Strandskade 24, Klyde 89, Stor Præstekrave 3, Strandhjejle 1, Vibe 30, Krumnæbbet Ryle 4, Almindelig Ryle 240, Storspove 1, Rødben 180, Hvidklire 210, Svaleklire 1, Sølvmåge 1500, Havterne 8, Dværgterne 4, Bynkefugl 1, Tornsanger 1, Rørspurv 1.

Kommentarer: Aftenen startede med obs ved Gerå. Kl. 20 er ikke så ideelt et obs.tidspunkt - hårde skygger og kontraster besværliggør bestemmelserne, men ok - det gik. Mange vadefugle fouragerende omkring udløbet. De virker til at have travlt med at komme sydpå. Lettede enkelte fugle fulgte flere hurtigt efter og trak syd. Men godt at se, at der vrimler med vadefugle efter et magert forår.
Sølvmågerne har indtaget revlerne som overnatningspladser. Engang var det Hættemåger i tusindtal som brugte vaden efter ynglesæsonen i de - dengang - store nordjyske kolonier. 
Dværgternene fouragerede sammen på et tidspunkt og godt at se dem tilbage ved Gerå!
Snakkede med en sommerhusejer fra Frederikshavn på molen, som var begyndt at interessere sig for fugle. Han så jævnligt Kongeørn i området og havde sidste år set en Fiskeørn sidde fast i et opskyllet net på en af de nordlige revler. En båd med to store knægte var kommet og havde fået Fiskeørnen fri og den fløj væk.


ÅKÆR (3 km udenfor Asaa mod Dronninglund) - Vagtel 4, Engsnarre 0.

Kommentarer: Prøvede med tidligt natlyt. Gav ikke de store resultater, men jeg tror på, at der sidder TONSvis af Vagtler i det flade kornlandskab langs østkysten. Okay så siger vi MANGE i stedet for - de vejer jo ingenting. Havde en Vagtel som sad langt ude i en mark og piftede. En anden fugl kunne høres flyvende rundt og kaldte i nogenlunde samme rytme, men ikke tonemæssigt. Lød meget "hæs" og ufærdig. Den svarede på den normalt-syngende Vagtels sang. En hun velsagtens?