torsdag den 30. juni 2011

Observationer 29. juni

Asaa - Toppet Lappedykker 2, Skarv 40, Fiskehejre 2, Gravand 7, Pibeand 8, Gråand 3, Ederfugl 50, Toppet Skallesluger 50, Musvåge 1, Fasan 1, Strandskade 6, Klyde 3, Vibe 2, Almindelig Ryle 2, Storspove 2, Sortklire 2, Hvidklire 1, Svaleklire 1, Mudderklire 1, Hættemåge 60, Splitterne 6, Havterne 8, Dværgterne 1, Mursejler 2, Sanglærke 3, Landsvale 3, Bysvale 13, Engpiber 1, Tornsanger 2, Stær 300, Tornirisk 3.

Kommentarer: Meget høj vandstand. Ikke meget man ser til Dværgterner for tiden, men en enkelt blev det da til. Første Svaleklire i år trak syd. Første 1k Hættemåge og Gravand set. Ellers går vi bare og venter på efterårstrækket... 


Gerå - Skarv 70, Fiskehejre 1, Sangsvane 1, Grågås 3, Krikand 17, Ederfugl 40, Strandskade 9, Klyde 56, Stor Præstekrave 1, Vibe 2, Almindelig Ryle 25, Storspove 6, Rødben 15, Hvidklire 10, Hættemåge 200, Sølvmåge 1500, Havterne 4, Landsvale 5, Engpiber 2, Tornirisk 2.

Kommentarer: Høj vandstand og regn. Mange Klyder - dog set på ret lang afstand i dårligt lys, så kunne ikke se hvor mange 1k der var imellem. Desuden mange overnattende Sølvmåger og stadig en gammel Sangsvane rastende ved å-udløbet.
Kørte hjem mod Århus ved at tage Hals - Egensefærgen og slog derfor et smut inden omkring Lille Vildmose for at høre Dværgrørvagtlen. Sidst jeg hørte Dværgrørvagtel ville den knap sige noget, men Lille Vildmosefuglen var anderledes meget aktiv, så ser man bort fra millioner af knot og myg, var det en noget bedre oplevelse end tidligere...

mandag den 27. juni 2011

Observationer 27. juni

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Sule 4, Skarv 16, Fiskehejre 4, Knopsvane 1, Mørkbuget Knortegås 2, Gravand 23, Pibeand 2, Krikand 3, Gråand 32, Ederfugl 56, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 7, Tårnfalk 1, Strandskade 13, Klyde 4, Stor Præstekrave 1, Vibe 3, Småspove 2, Storspove 22, Rødben 10, Hvidklire 8, Mudderklire 1, Hættemåge 72, Sildemåge 2, Sølvmåge 46, Svartbag 6, Splitterne 23, Havterne 11, Ringdue 2, Sanglærke 5, Landsvale 6, Bysvale 14, Engpiber 6, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Kærsanger 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Tornsanger 13, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 1, Musvit 3, Gråkrage 9, Stær 30, Gråspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 7, Tornirisk 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1, Bomlærke 2.

Kommentarer: Havgus prægede optællingen og sigten blev aldrig bedre end 400 m, så meget blev ikke talt op. De 2 Mørkbugede Knortegæs er her stadig(også set 19/6), men mens den ene stod på en eng ved Krebsehavet, var den anden ca. 400 m nord for på vaden. Unger af følgende arter blev set: Gråand, Splitterne, Sanglærke, Hvid Vipstjert, Tornsanger, Musvit, Stær, Tornirisk. Sulerne kom sammen i en blandet flok med et eksemplar af hver af følgende aldersfordeling: Ad, 4k, 3k og 2k. De endte endda med at flyve på række i nævnte orden, og mere pædagogisk kunne det ikke blive, hvis man ville sammenligne de forskellige dragter!


Gerå - Grågås 1, Gravand 5, Vibe 2, Rødben 9, Hvidklire 3, Mudderklire 1, Splitterne 3, Havterne 3, Sanglærke 6, Engpiber 4, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Kærsanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Stær 200, Tornirisk 7, Rørspurv 4.

Kommentarer: Sigtbarheden var endnu ringere ved Gerå og man kunne kun se 50 m frem for sig. 

mandag den 20. juni 2011

Beskyttelse af terner og klyder?

Borgmestermolen set mod vest.
Optællingen af ynglende vadefugle og terner langs sydøstvendsyssels kyst har givet et par svar: Jo der yngler godt nok både Dværgterner, Havterner, Klyder og andre vadefugle på især de lange sandrevler, som ligger som en barriere mod Kattegat og giver rolige vandflader mellem kyst og revler. Men nej, trods umiddelbare gode forhold kommer der ikke noget ud af anstrengelserne. Fuglene opgiver trods æglægning og svarene på det er ikke noget større mysterium: Forstyrrelser og prædation! Der er groft sagt to typer sandrevler: A) Dem som ligger langt ude og hvor vaden ind mod land næsten altid er dækket af vand, hvilket giver en naturlig beskyttelse mod f.eks. ræve og afholder også større menneskelig forstyrrelse. B) Dem som bliver landfaste ved lav vandstand, og er derfor særligt udsatte for rovdyr, da de har fri adgang. Menneskelig forstyrrelse foregår ofte på de revler - i hvert fald dem som ligger tæt på f.eks. borgmestermolen. Andre ligger længere væk, men er yndet mål for ravsamlere.

Vis Revler på et større kort

Eksempel fra Irland: Information om ynglende Dværgterner.
Kunne det være en idé ved Asaa og Gerå?
Det er svært at komme rovdyrene til livs, og spørgsmålet er også om man skal det. Men menneskelige forstyrrelser kan vi gøre noget ved. Med relativt små tiltag kan man informere strandgæsterne om ynglende fugle og hvad man kan gøre for at hjælpe dem på vej til yngle-succes. Opsætning af info-skilte kunne være en metode eller en angivelse af fuglenes kolonier, så folk kan holde sig på behørig afstand, kunne være en anden. Jeg har snakket med flere besøgende ved især Gerå, som er ude og lufte (løs) hund, og de ved godt der er ynglende fugle, men det er ikke rigtig noget de tænker over. En dame kunne ikke forstå, at der ikke var sat et skilt op om, at holde hunden i snor. Kort forinden havde hendes to schæfere leget tagfat på en revle med et par Havterner! Nej folk skal oplyses og informeres - det må være vejen frem. Jeg har taget kontakt til Brønderslev Kommune og så må vi se hvad der sker. Noget skal der ske, Dværgternerne, Havternerne og Klyderne ved Gerå har fået ødelagt deres koloni og der kom aldrig gang i ternerne nord for Asaa - sandsynligvis som et mix af forstyrrelser og rovdyr.

søndag den 19. juni 2011

Observationer 19. juni

Asaa - Sule 1, Skarv 30, Mørkbuget Knortegås 2, Gravand 8, Krikand 15, Gråand 6, Ederfugl 80, Strandskade 14, Klyde 4, Vibe 12, Storspove 40, Rødben 10, Splitterne 2, Havterne 2, Landsvale 3, Bysvale 4, Kærsanger 1, Tornsanger 6, Musvit 1, Stær 800, Bogfinke 2, Gulspurv 2.

Kommentarer: Høj vandstand og massiv regn, så kun løseligt talt op. Et par Mørkbugede Knortegæs stod i Krebsehavet. Lidt udenfor normalt tidspunkt...


Gerå - Toppet Skallesluger 2, Tårnfalk 1, Klyde 4, Storspove 12, Rødben 8, Hvidklire 3, Splitterne 6, Havterne 4, Stær 600, Rørspurv 1.

Kommentar: Klyder og Havterne på den nordlige revle har opgivet ynglen. Med den megen trafik på revlen kunne det kun forventes. Som Asaa var det ingen egentlig optælling.

Observationer 7. juni

Asaa - Skarv 60, Krikand 2, Ederfugl 220, Strandskade 4, Klyde 10, Almindelig Ryle 5, Splitterne 4, Dværgterne 1, Gøg 3, Stær 700, Marsvin 3.

Kommentarer: En tur ud på revlen nord for havnen for at tjekke evt. ynglende terner og klyder. Ikke så meget som antydningen af en rede kunne ses, så de terner og klyder der i maj opholdt sig på revlen, var altså ikke yngleaktive deroppe. Et par strandskader varslede i nærheden, men ellers en ret død revle, som bliver forbundet med fastlandet ved lav vandstand = nem adgang for rovdyr. Desuden er revlen et yndet mål for ravsamling og kajakroere ses også af og til gå i land på den lange revle.
Første Marsvin i år kunne ses jage ud for havnen.

søndag den 5. juni 2011

Sidste nyt fra ynglefronten

Så er det til at se en ende på ynglefugleoptællingerne. Jeg har måtte tage strækningen Melholt - Stensnæs i bidder og har nu resultatet for Melholt til Asaa. Jeg har løbende ændret målsætningen om hvilke arter, som skulle optælles. Det er sket, da feks. Vibe og Rødben har været svære at kortlægge så sent på sæsonen. Høj vegetation og viber/rødben som har opgivet pga prædation, har gjort det noget nært umuligt at ramme et bare nogenlunde estimat for bestanden. Så i stedet er fokus lagt på de, synes jeg, mere interessante arter: Klyde, Havterne og Dværgterne.

Havterne: 43 ynglefund, hvor der blev talt æg i 35reder, mens 6 Havterner kun blev set ruge på afstand og 2 set ruge en dag og reder forladt og tomme næste dag(pga hunde!). 6 steder yngler de på sandbankerne. 3 syd for molen i Gerå og 3 mellem Asaa og Gerå mole. Kuldstørrelser(æg): 1 æg i 15 reder, 2 æg i 17 reder, 4 æg! i 1 rede.

Dværgterne: 4 ynglefund med 1 æg i een rede og 2 æg i de øvrige tre. De yngler med 2 par på nordligste sandbanke mod Asaa og 2 par på den sydligste mod Gerå. Jeg gennemgik sandbankerne nøje, og mener ikke der skulle være flere reder end de optalte, selv om der ses mange dværgterner langs hele kysten og man kan få det indtryk, at bestanden er større. Men er det tilfældet, så må de reder indeholde stealth-teknologi, da de har undsluppet min radar :-)

Klyde: 22 ynglefund: 4 kun set rugende, 3 par m. hver 2 pull(Hac+Søp), 15 reder: 1 æg i 11 reder,  2 æg i 2 reder, 3 æg i 1 rede, 4 æg i 1 rede. Klyderne er godt spredt over hele området i enkeltpar eller små kolonier, samt en større samling på 12 reder på den nordligste sandbanke. 2-4 par har valgt at yngle på strandengene/markerne, mens resten er på sandbankerne. Jeg har set varslende klyder på engene nord for å-udløbet, men ikke registreret yngel. Hvis nogen alligevel har oplevet yngelaktivitet på engene, må man meget gerne sende oplysningerne til mig: Soep99@hotmail.com

Sandbanken til venstre lige syd for Asaa strand har en koloni med 12 Havterne-, 2 Dværgterne- og 12 Klydereder. 

Observationer 5. juni

Asaa - Fiskehejre 4, Krikand 3, Ederfugl 30, Vagtel 2, Klyde 24, Hvidklire 1, Splitterne 4, Havterne 12, Dværgterne 2, Gøg 2, Bysvale 12, Gul Vipstjert 2, Kærsanger 5, Tornsanger 9, Munk 2, Blåmejse 1, Musvit 3.

Kommentarer: Ynglefugletælling på det sidste stykke af strækningen fra Asaa ned mod Gerå. Den koloni af Klyder, som jeg bortdømte 30. maj lige syd for Asaa strand, er der nu godt nok sammen med Havterner. Vagtlerne sad på hver sin side af Krebsehavet. Den vestligste af dem var meget aktiv. 


Gerå - Fiskehejre 1, Indisk Gås 1, Krikand 21, Stor Præstekrave 24, Almindelig Ryle 6, Lille Kobbersneppe 6, Dværgterne 7.

Kommentarer: Næste gang jeg står i Keoladeo Ghana NP i Bharatpur, Indien og ser på en Indisk Gås, er det nok IKKE Gerå-eksemplaret som er hjemvendt. Men står jeg i en nordeuropæisk dyrepark derimod... Gåsen stod i å-udmundingen og fløj senere ind på en eng nord for denne. 


Alle ved at den gule badeand er til børn, så når farmand sopper  på vaden, tager han sine badeænder til voksne med.  Og han kan få god ro til sin badning med badedyrene, for her er jo jagtfri...

Jagtskjul eller forsvarstilling til hjemmeværnet? 5. juni 2011

Observationer 4. juni

Gerå - Knopsvane 4, Sangsvane 1, Toppet Skallesluger 3, Vagtel 2, Klyde 20, Stor Præstekrave 14, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 3, Rødben 3, Hvidklire 3, Havterne 18, Dværgterne 6, Gøg 1, Mursejler 3, Skovpiber 2, Kærsanger 11, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Stær 400, Ræv 1.

Klyde-rede.
Kommentarer: Ynglefugletælling sent en skøn sommeraften! Alle de arktiske vadere er nu borte på nær nogle få. En skadet/fældende/oversomrende? Sangsvane har nu været ved Gerå i nogle dage. Forsvinder fra området af og til, så mon ikke den er i stand til at flyve. En perfekt lytteaften gav mange Kærsangere langs åen og et par Vagtler kunne også høres - een ved sommerhusene og en anden i starten af Gerå Engvej.
Reder af terner og Klyder blev talt op nord for molen, og mens jeg gjorde det, kunne jeg se en dame med barn og to store hunde hærge sandbankerne syd for molen. Hundene kunne hun ikke styre, så de par Havterne der lå på rede i det område, var væk dagen efter! Jeg gik tilbage for at fortælle damen, at det ikke var så heldig med løse hunde, når der var ynglende fugle på sandbankerne. Hun svarede, at det vidste hun godt, men alle gjorde vel noget ulovligt en gang imellem! Hun sagde at der var mange som havde løse hunde, og at der manglede skiltning, som forbød det. Det kan jeg kun give hende ret i. Underligt at man opfører et reservat, som forbyder jagt, men resten af året kan man gøre, som man vil i reservatet. Deltidsreservat?!